مجوزها و تاییدیه ها

تاییدیه دانش بنیان

پروانه بهره برداری صنعتی

گواهینامه ارتباط با نانو

تاییدیه کاربرد صنعتی سامانه های نانوحباب در صنعت آب و فاضلاب

تاییدیه عملکرد سامانه های نانوحباب در تصفیه فاضلاب

تاییدیه عملکرد سامانه های نانو ازن در تصفیه آب

تاییدیه کاربرد سامانه های نانوحباب در آبزی پروری

تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع

واحد نمونه صنعتی دانش بنیان

English