بهبود کارایی هیدروپونیک

با فناوری نانو اکسیژن واتوکس

کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک یا آب کشت یکی از فناوری های نوین در تولید محصولات کشاورزی می باشد که بدون نیاز به بستر خاکی انجام می شود و مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق محلول مغذی تامین می گردد. در سیسستم هیدروپونیک کیفیت آب مصرفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تاثیر مستقیمی بر روی ساختمان ریشه و جذب مواد مغذی دارد. همچنین ریشه گیاهان برای عملکرد طبیعی خود به اکسیژن نیاز دارند و بنابراین افزایش میزان درصد اشباع اکسیژن در آب، گیاهان را قادر می سازد تا اکسیژن بیشتری را توسط ریشه ها و به ویژه شب ها که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند، جذب کنند. 

دستگاه نانو اکسیژن واتوکس

دستگاه نانو اکسیژن واتوکس تولیدی توسط شرکت نانو حباب انرژی یک مکمل بسیار موثر برای هر سیستم هیدروپونیک می باشد که می تواند به طور همزمان سبب بهبود کیفیت آب و افزایش اکسیژن محلول در آب آبیاری شود. دستگاه نانو اکسیژن واتوکس با تولید حجم عظیمی از حباب های نانو اکسیژن سریعا آب آبیاری را از اکسیژن اشباع نموده و با تغییر و اصلاح ترکیب آب آبیاری به یک فرایند خاص انتقال اکسیژن دو فازی سبب افزایش کیفیت آب، افزایش جذب مواد مغذی و کنترل عوامل بیماری زا می شود. 

دستگاه نانواکسیژن واتوکس شرکت نانو حباب انرژی

مهم ترین مزایای استفاده از
دستگاه های نانو اکســـــیژن واتـــــوکس
در کشت هیدروپونیک

  • بهبود کیفیت آب آبیاری

  • بهبود ساختمان ریشه و افزایش توان فیزیکی گیاه

  • افزایش مقاومت بوته ها در مقابل بیماری های قارچی

  • افزایش قابل توجه میزان تولید محصول

  • ارتقاء ارزش غذایی محصول

  • کاهش مصرف آب

English