افزایش تولید با آبیاری پیشرفته


بهبود کیفیت آب آبیاری تاثیرات مثبتی بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک داشته و در نتیجه سبب افزایش میزان تولید محصول می گردد. همچنین اکسیژن نقش بسیار مهمی را در تنفس گیاهان که سبب تولید انرژی و رشد گیاه می شود بر عهده دارد. افزایش میزان درصد اشباع اکسیژن در آب باعث بهبود ساختمان ریشه و فعالیت میکروب های مفید در ریزوسفر می شود. در طبیعت، قطرات باران اکسیژن هوا را جذب کرده و با نفوذ به داخل خاک، اکسیژن مورد نیاز را به ریشه گیاه می رسانند. در مقایسه با آب باران، آب های زیرزمینی سطح اکسیژن بسیار پایینی دارند و زمانی که به منظور آبیاری استفاده می شوند تاثیر کمتری بر روی میزان رشد گیاه نسبت به آب باران دارند. 

به طور طبیعی یک سیستم موثر و عملی می تواند با بهبود کیفیت آب آبیاری و افزایش اکسیژن محلول در آب آبیاری سبب افزایش محصول دهی شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که افزایش اکسیژن محلول به تنهایی نمی تواند به عنوان روشی موثر عمل کند زیرا به سرعت می تواند توسط زیست لایه های موجود در داخل لوله مصرف شود.

سامانه های نانوحباب شرکت نانو حباب انرژی یک مکمل بسیار موثر برای آبیاری مزارع کشاورزی می باشند که می توانند به طور همزمان سبب بهبود کیفیت آب و افزایش اکسیژن محلول در آب آبیاری شوند. نانوحباب های تولیدی توسط این سامانه ها سریعا آب آبیاری را از اکسیژن اشباع می کنند و به دلیل شناوری بسیار کمی که دارند می توانند به مدت طولانی در آب غوطه ور مانده و مانع از هدررفت اکسیژن شوند.

 

 

مهم ترین مزایای استفاده از سامانه های نانوحباب شرکت نانو حباب انرژی در آبیاری مزارع کشاورزی عبارتند از

  • بهبود کیفیت آب آبیاری و افزایش میزان اکسیژن محلول
  • کاهش مصرف آب
  • بهبود ساختمان ریشه و افزایش توان فیزیکی گیاه
  • کاهش عفونت های قارچی
  • افزایش تولید محصول

English