آبزی پروری

اکسیژن رسانی پیشرفته در آبزی پروری با دستگاه های نانو اکسیژن واتوکس اهمیت غلظت اکسیژن در پرورش آبزیان متابولیسم آبزیان در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد. کاهش میزان اکسیژن محلول باعث کاهش تنفس و فعالیت تغذیه می شود که سرعت رشد آبزیان را کند می کند و همچنین می […]