شناورسازی با هوای محلول

ارتقاء کارایی شناورسازی با هوای محلول شناورسازی با هوای محلول در شناورسازی با هوای محلول ترکیب حباب های ریز با یکدیگر و تبدیل آن ها به حباب های درشت تر منجر به کاهش سطح موثر برخورد با ذرات معلق بسیار ریز می شود. همچنین حباب های درشت نیروی برشی بزرگ تری دارند که منجر به […]